Waleczek Alojzy

Z e-ncyklopedia

Waleczek Alojzy (1914-1985)

Urodził się 15 lipca 1914 w Hajdukach Wielkich w rodzinie grabarza Franciszka i Katarzyny z d. Lazar. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej Hucie. Należał do Sodalicji Mariańskiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. W 1935 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu II wojny światowej ostatni rok studiów ukończył w ramach tajnego nauczania w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 21 listopada 1939 w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Katowicach z rąk bpa Stanisława Adamskiego.

Po święceniach został skierowany jako wikariusz do parafii Nawiedzenia NMP w Połomi. Była to jego jedyna placówka w diecezji katowickiej. W maju 1941 roku siłą wcielono go do armii niemieckiej. Jeszcze w czasie trwania wojny znalazł się w Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji. Tam powołany został do pomocniczej służby wojskowej. Pełnił kolejno obowiązki kapelana 1 Dywizji Grenadierów, Centrum Wyszkolenia Artylerii, w Dowództwie 1 Korpusu Pancerno-Motorowego Wojsk Polskich w Szkocji oraz w Brygadach Polskiego Korpusu Przysposobienia. Po zakończeniu II wojny światowej, przez pewien czas, był jedynym polskim duszpasterzem w diecezji Aberdeen. W 1950 roku za zgodą bpa Stanisława Adamskiego wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W 1974 roku został ekskardynowany z diecezji katowickiej i inkardynowany do diecezji Oklahoma w USA. Przez szereg lat był proboszczem w parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Oklahoma City. Zmarł 9 kwietnia 1985 w Oklahoma City i tam został pochowany.

Bibliografia

Zmarli kapłani Kościoła Katowickiego, t. 3, Kapłani wyświęceni w okresie II wojny światowej, zebrał i opr. E. Nalepa, Katowice 2000, s. 25-26.