Olszewski Daniel

Z e-ncyklopedia

Olszewski Daniel (1934-2015), historyk

Urodził się 5 września 1934 w Wolicy niedaleko Jędrzejowa. W Jędrzejowie odbył edukację podstawową i średnią. Następnie w 1952 roku wstąpił do Kieleckiego Wyższego Seminarium Duchownego i w 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie. Potem studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1966 roku uzyskał tytuł magistra. W 1972 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1986 roku habilitację na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Uwieńczeniem jego kariery naukowej było otrzymanie w 1998 roku tytułu profesora nauk humanistycznych.

Działalność duszpasterską rozpoczął w Pilicy, gdzie przez trzy lata był wikariuszem. W latach 1966-1969 udzielał się w duszpasterstwie akademickim w Kielcach. Potem zajął się działalnością naukową. W latach 1973-2010 wykładał historię Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Od 1983 do 1989 roku pracował także na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Trzecią uczelnią, z którą się związał była Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach - obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego - gdzie jako pierwszy duchowny został w 1991 roku adiunktem. Na tej właśnie uczelni w 1993 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Kultury, Oświaty i Nauki, a w 2000 roku został nominowany na profesora zwyczajnego. Był także członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk oraz współpracownikiem Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Instytutu Tomistycznego oo. Dominikanów w Warszawie.

W swoich pracach naukowych zajmował się przede wszystkim historią Kościoła katolickiego, a szczególnie przemianami społeczno-religijnymi w XIX wieku i polską kulturą religijną wieku XIX i XX. Jego zainteresowania skupiały się także wokół religii niechrześcijańskich. Zajmował się też historią parafii diecezji kieleckiej. Był autorem około 350 publikacji, w tym kilkunastu monografii i kilkuset artykułów. Jego artykuły publikowały m.in. czasopisma: „Niedziela”, „Więź”, „Znak”, „Tygodnik Powszechny”. Spośród monografii warto wymienić: Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Analiza środowiska diecezjalnego, Lublin 1984 ; Polska chrześcijańska. Zarys dziejów (966-1984), Kielce 1985 ; Z zagadnień religioznawstwa, Łódź 1988 ; Dziesięć wydarzeń, które wstrząsnęły Kościołem XX wieku, Poznań 2002. Ks. Daniel Olszewski był związany przede wszystkim z ziemią kielecką, ale można znaleźć w jego twórczości naukowej także śląskie akcenty. Wydawcą jego publikacji było między innymi katolickie wydawnictwo „Księgarnia św. Jacka”, należące do archidiecezji katowickiej. „Księgarnia św. Jacka" wydała między innymi takie jego dzieła, jak: Szkice z dziejów kultury religijnej (Katowice 1986), czy Dzieje chrześcijaństwa w zarysie (pierwsze wydanie z 1982 roku). Odniesienia do Śląska można znaleźć także w jego twórczości. W znaczącym dziele Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku (Warszawa 1996) zajmował się między innymi kulturą religijną na ziemi śląskiej.

W wieku 81 lat - po długiej chorobie - zmarł 6 lutego 2015 w Domu Księży Emerytów w Kielcach. Na mszy żałobnej za zmarłego wygłaszający homilię ks. dr Andrzej Kwaśniewski, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, powiedział: Widzieliśmy go wszyscy w postawie szlachetnej i pozie nauczającej, a niektórzy widzieli jego legendarne biurko, przy którym działał i które było dla niego ołtarzem pracy.

Bibliografia

Ad memoriam [Dokument elektroniczny], dostępny w Internecie: www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje, data dostępu: 21.12.2015; Daniel Olszewski [Dokument elektroniczny], dostępny w Internecie: [1], data dostępu: 7.12.2015; Kielce: uroczystości pogrzebowe ks. prof. Daniela Olszewskiego [Dokument elektroniczny], dostępny w Internecie: www.niedziela.pl/artykul/3995/kielce-uroczystosci-pogrzebowe-ks-prof, data dostępu: 21.12.2015; Prof. Daniel Olszewski 1934-2015 [Dokument elektroniczny], dostępny w Internecie: [www.bu.kul.pl/daniel-olszewski-1934-2015-sylwetka-i-publikacje,art_61813,html], data dostępu: 7.12.2015; Zmarł ks. prof. Daniel Olszewski [Dokument elektroniczny], dostępny w Internecie: [2], data dostępu: 7.12.2015.