Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Z e-ncyklopedia
gmach Uniwersytetu Wrocławskiego

Pierwsze plany utworzenia uczelni we Wrocławiu pojawiły się na przełomie XV–XVI wieku. Dokument fundacyjny wystawiony przez króla Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka 20 lipca 1505 przewidywał utworzenie czterowydziałowej uczelni z wydziałami: Teologicznym, Prawa Kanonicznego i Rzymskiego, Astronomii oraz Medycyny i Farmacji. Wskutek protestu Akademii Krakowskiej fundację wstrzymano. Projekt zrealizowano dopiero dzięki poparciu cesarza rzymskiego Leopolda I Habsburga, który Złotą Bullą Fundacyjną wystawioną 21 października 1702, powołał Akademię Leopoldyńską, z wydziałami Filozofii i Teologii. Jego korzenie sięgają XVII-wiecznej szkoły jezuickiej, później przekształconej w gimnazjum. W wyniku reformy szkolnej w Prusach oraz debaty nad kształtem niemieckich uniwersytetów, w 1811 roku Akademia Leopoldiańska została połączona z protestanckim uniwersytetem we Frankfurcie, w wyniku czego powstał Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu (niem. Schlesische Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau), w latach 1952-1989 nosił nazwę Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Statut nowej uczelni zatwierdzono w 1816 roku. W jej skład wchodziły wydziały: teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa, medycyny i filozofii.

Wydział Teologii Katolickiej posiadał specyficzny status i pozostawał w ścisłym związku z władzami diecezji wrocławskiej. Wydział uzyskał swój statut w 1840 roku. Rozwój nauk teologicznych był czasem przyczyną podejmowania błędnych w skutkach rozstrzygnięć przez profesorów wydziału teologicznego, co zaowocowało odrzuceniem przez niektórych teologów uchwał Soboru Watykańskiego I i powstaniem Kościoła starokatolickiego. Przełom XIX i XX wieku to złote lata Wydziału Teologii Katolickiej we Wrocławiu. Po drugiej wojnie światowej wydział teologiczny nie został reaktywowany, nie stało się to również po uzyskaniu autonomii uniwersytetu w 1989 roku.

Bibliografia

T. Błaszczyk, Fakultet Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1914, Legnica 2001; M. Pater, Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do 1918, Wrocław 1997, s. 93-104; Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2006; T. Kulak, M. Pater, W. Wrzesiński, Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002, Wrocław 2002, J. Mandziuk, Historia kościoła katolickiego na Śląsku, czasy nowożytne, t. 3, cz. 3 (1887-1914), Warszawa 2009, s. 271-277; Wrocławia i Dolnego Śląska opisy krajoznawcze z XIX wieku, Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył oraz do druku podał Tomasz Gałwiaczek, Wrocław 2014.