Turek Krystyna

Z e-ncyklopedia

Turek Krystyna (1946-), muzykolog, folklorysta

prof. Krystyna Turek

Urodziła się 21 lutego 1946 w Woźnikach koło Lublińca w rodzinie Mańków. Ukończyła Liceum Muzyczne w Bytomiu, wieńcząc go świadectwem dojrzałości w 1964 roku. Rozpoczęła dalszą edukację w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (obecnie Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) na wydziale teorii muzyki. Praca magisterska pt. Filip Gotschalk jako przedstawiciel stylu klasycznego w Polsce przedstawiała twórczość śląskiego kompozytora z przełomu XVIII i XIX wieku. Opracowana została na podstawie materiałów odnalezionych w klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie. W 1982 roku obroniła z wyróżnieniem na Uniwersytecie Wrocławskim doktorat na podstawie rozprawy pt. Pieśni ludowe na Górnym Śląsku w XIX i w początkach XX wieku, napisaną pod opieką naukową prof. dra hab. A. Dygacza. W 1993 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opublikowano jej pozycję naukową Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku. Do ukazania się powyższego studium przyczynił się sześcioletni okres badań terenowych autorki i tym samym otwarł drogę do samodzielnej pracy naukowej. W 1996 roku uzyskała habilitację na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Opolskiego. Od 1973-2017 roku związana była z Instytutem Muzyki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a wcześniej przez 5 lat była pedagogiem w Liceum Muzycznym w Bytomiu. Profesurę belwederską odebrała w 2004 roku z rąk ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Zainteresowania badawcze prof. dr hab. Krystyny Turek obejmują: kulturę muzyczną Górnego Śląska, jego tradycję ludową i kulturową, folklor, pieśni ludowe, dzieje polskiej folklorystyki. Prowadzi badania nad pieśniami pogrzebowymi, obrzędami i zwyczajami ludowymi przedpogrzebowymi w społecznościach lokalnych Górnego Śląska. Nowatorskim ujęciem w literaturze folklorystycznej są studia z zakresu antropotanatologii opublikowane w tomach Problemy współczesnej tanatologii przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wśród ponad 150 publikacji do wysoko cenionych pozycji należą, m.in.: Pieśni ludowe na Górnym Śląsku w XIX i w początkach XX wieku. Charakterystyka poetycko-muzyczna źródeł; Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku; Kolędy górnośląskie. Wybór źródeł i opracowanie; Górnośląskie pieśni ludowe; Sylwetki zbieraczy i badaczy muzycznego folkloru Śląska oraz Adolf Dygacz. Jest współredaktorem prac zbiorowych, m.in.: Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze; Polska muzyka religijna - między epokami i kulturami oraz Muzyka religijna - między epokami i kulturami, t. I, II, III.

Działa społecznie, szczególnie w regionalnych ośrodkach kultury, edukuje instruktorów i nauczycieli w wiedzy o regionie, udziela się w warsztatach i pracach jury przeglądów i konkursów folklorystycznych, które organizowane są na terenie Śląska. Dla potrzeb współczesnej szkoły i środowisk kulturalnych przygotowała publikację Dziedzictwo kulturowe Śląska. Folklor dziecięcy. Materiały pomocnicze z zakresu edukacji regionalnej.

W 2014 roku za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne została wyróżniona uniwersytecką Nagrodą Pro Scientia et Arte.

Prof. Turek Krystyna - bibliografia

Bibliografia

za: Gazeta Uniwersytecka UŚ