Odrobiński Jerzy Antoni

Z e-ncyklopedia

Odrobina (Odrobiński) Jerzy Antoni (ok. 1680-1746)

Urodził się w Pszczynie ok. 1680 roku. Jego ojcem był Christophorus Odrobina, matką natomiast nie podana z nazwiska Marianna. Posiadał co najmniej dwoje rodzeństwa: brata Andreasa (urodzony 19 listopada 1686) oraz siostrę Mariannę (urodzona 25 marca 1691). Po ukończeniu kolegium jezuickiego w Opawie oraz studiów teologicznych w Krakowie, wyświęcony został tamże na kapłana 26 października 1704. W latach 1708-1711 pracował jako wikary w rodzinnej parafii w Pszczynie, natomiast od kwietnia 1711 roku aż do 1746 roku jako pleban w Bieruniu.

W 1720 roku protokolarz konferencji dekanalnych dekanatu pszczyńskiego odnotował fakt pełnienia przez niego obowiązków tzw. śledczego w sprawach spornych rozstrzyganych w gronie księży. W latach 1720-1731 sprawował funkcję notariusza konwentów dekanalnych. Ks. Odrobiński zmarł 7 listopada 1746.

W testamencie spisanym 11 czerwca 1746 zawarł szczegółowe dyspozycje dotyczące samego pogrzebu, jak i majątku ruchomego oraz nieruchomego. Wśród obdarowanych były: siostra oraz liczni inni krewni, dom księży emerytów w Krakowie przy kościele św. Marcina, klasztor ojców franciszkanów w Kętach, kościół Wszystkich Świętych w Pszczynie, szpitale w Bieruniu, Pszczynie i Lędzinach, Kongregacja Niepokalanego Poczęcia NMP w Opawie, gospodyni, kucharka oraz „Szołtys Baranieczki” – obdarowany jednym z dziesięciu uli ks. Odrobińskiego. Na mocy testamentu w Bieruniu powstała prebenda zwana Konfraterną Najświętszego Różańca przy ołtarzu Matki Bożej. Kolatorem prebendy miał zostać książę pszczyński, a prebendarzem – kapłan pochodzący z dekanatu pszczyńskiego zarekomendowany przez dziekana pszczyńskiego. Ks. Odrobiński przeznaczył dla prebendy srebrne ampułki, srebrną miednicę, baldachim oraz krucyfiks, który za życia wisiał nad jego łóżkiem.

Bibliografia

Bieruń - monografia historyczna, Bieruń 2007; J. Czempas, Odrobiński Jerzy Antoni (hasło), Słownik biograficzny ziemi pszczyńskiej, s. 205.