Liszka Józef

Z e-ncyklopedia

Liszka Józef (1930-1997), socjolog

Liszka Jozef.jpg

Urodził się 12 listopada 1930 w Siemianowicach Śląskich w rodzinie pracownika pocztowego Floriana i Eleonory z d. Król. Został ochrzczony 23 listopada 1930 w kościele pw. Krzyża Świętego. W 1937 roku rozpoczął naukę w Publicznej Szkole Powszechnej w Siemianowicach Śląskich. Sakrament bierzmowania przyjął 25 czerwca 1942. Od 1945 roku uczył się w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. św. Jacka w Katowicach. W 1949 roku zdał egzamin dojrzałości dla eksternów. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył uzyskaniem tytułu magistra teologii. Święceń kapłańskich udzielił mu 29 czerwca 1954 w kościele w Piekarach Śląskich bp częstochowski Zdzisław Goliński.

Studia teologiczne na UJ zakończył napisaną na seminarium ks. prof. Kazimierza Kłósaka pracą pt. Druga zasada termodynamiki a istnienie Boga. 14 października 1956 podjął starania o dalsze studia specjalistyczne na Uniwersytecie w Innsbrucku i został przyjęty na semestr zimowy 1956/1957. Jednak ich nie rozpoczął, gdyż nie uzyskał zezwolenia na wyjazd z Polski. Po zastępstwach wakacyjnych w rodzinnej parafii i w Wiśle (obecnie diecezja bielsko-żywiecka) był kolejno wikariuszem w: Świętochłowicach (1954-1955), Jaworzu (1955-1956; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Pszowie (1956), Pawłowie (1956-1957), Rogowie (1957-1960), Zawodziu (1960-1961) i Imielinie (1961-1963). W latach 1963-1970 studiował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Następnie w latach 1970-1974 był wikariuszem w parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach.

Zlecone mu też zostały wykłady z katolickiej nauki społecznej i etyki w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, a także wykłady na Studium Katechetycznym. W 1972 roku na KUL uzyskał stopień doktora filozofii chrześcijańskiej. Rozprawę doktorską napisał na temat: Wkład Kościoła w proces tworzenia się nowego społeczeństwa w diecezji opolskiej w latach 1945-1951. W ramach prac I Synodu Diecezji Katowickiej był przewodniczącym podkomisji socjologicznej i rzeczoznawcą w zakresie problematyki socjologicznej. Od 1974 roku mieszkał na probostwie w Dębie. W 1975 roku otrzymał misję kanoniczną na prowadzenie zajęć w zakresie socjologii na ATK w Warszawie.

Podjął kilka podróży naukowych i po zapoznaniu się z potrzebami emigracji polskiej w 1975 roku zwrócił się do bpa H. Bednorza i Prymasa Polski z prośbą o skierowanie do polonijnego duszpasterstwa w Anglii. Pracę duszpasterską pełnił najpierw w Londynie w dzielnicy Belham (1976-1977). Bp Szczepan Wesoły zaproponował mu pracę w Niemczech. W latach 1972-1990 pracował w diecezji Osnabrück, w polskiej parafii w Bremen podlegając Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. W wyniku jego starań wielka parafia w Bremen została podzielona na 4 mniejsze: w Bremen, Bremerhaven, Oldenburg i Osnabrück. W 1990 roku, ze względu na stan zdrowia, przeszedł na emeryturę. 2 października 1996 powrócił na stałe do Polski. Zamieszkał w Siemianowicach Śląskich. Tam zmarł 23 września 1997. 29 września 1997 spoczął na Starym Cmentarzu parafii Krzyża Świętego.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Józefa Liszki; Schematyzm 1977-1995; GN 1997, nr 41, s. 14.