Koźlik Augustyn

Z e-ncyklopedia

Koźlik Augustyn (1884-1952), proboszcz parafii w Siemianowicach i Chorzowie Starym

Kozlik Augustyn.jpg

Urodził się 21 marca 1884 w Groszowicach k. Opola w rodzinie piekarza Franciszka i Katarzyny z d. Kalisz. Uczęszczał do gimnazjum w Opolu, następnie przeniósł się do konwiktu biskupiego w Bytomiu. W 1905 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów należał do stowarzyszeń akademickich polskiej młodzieży górnośląskiej: Kółka Polskiego, Kółka Braterskiego „Zet” i Grupy Narodowej „Swoi”, której był założycielem i pierwszym przewodniczącym. Z ramienia „Zetu” był także komisarzem tajnych polskich kółek gimnazjalnych na Śląsku. 17 czerwca 1909 przyjął święcenia kapłańskie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: MB w Raciborzu (1909-1910), św. Jana Chrzciciela w Szczecinie (1910-1912), św. Bartłomieja w Głogówku (1912-1918) i Wszystkich Świętych w Gliwicach (1918-1922). Na każdej placówce duszpasterskiej stawiał sobie za cel odnawianie życia religijnego m.in. poprzez aktywizowanie istniejących oraz tworzenie nowych organizacji i towarzystw kościelnych. Były to zwłaszcza stowarzyszenia katolickich robotników, Alojzjanów i kongregacje mariańskie, za pośrednictwem których prowadził działalność charytatywną. 1 października 1917 był wśród założycieli Towarzystwa Oświaty im. św. Jacka, a od 1918 roku członkiem władz.

Z chwilą utworzenia Polskiego Komisariatu Plebiscytowego angażował się w jego prace, a od połowy 1920 roku przeprowadzał wizytacje nauki religii z ramienia Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej i Rządzącej na całym obszarze plebiscytowym. 1 września 1922 został mianowany katechetą w gimnazjum w Katowicach, powierzając mu również tymczasowo funkcję dyrektora tej szkoły. 20 grudnia 1924 zatwierdzono go na stanowisku proboszcza parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. Równocześnie pełnił inne funkcje kościelne: wizytatora nauki religii w szkołach powszechnych w Michałkowicach, Brzezinach i Szarleju, kuratora Sióstr św. Jadwigi, egzaminatora i sędziego prosynodalnego Sądu Biskupiego w Katowicach (1 września 1928) oraz członka „Consilium Vigilantiae”.

Był kuratorem i wizytatorem Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi. 28 stycznia 1930 otrzymał tytuł „radcy duchownego”. W 1934 roku napisał i wydał monografię historyczną parafii pt. Kościół św. Krzyża w Siemianowicach Śląskich. 1884-1934. W grudniu 1937 roku mianowany proboszczem w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym, pozostawiając jednak w jego rękach administrowanie parafią siemianowicką. 26 listopada 1946 został mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Administracyjnej, a 5 marca 1947 kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Katowicach. 12 kwietnia 1948 wybrany wicedziekanem dekanatu chorzowskiego. Zmarł 30 sierpnia 1952 w Chorzowie i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Augustyna Koźlika; PAA 1924, s. 13; Schematyzm 1927-1947, Nekrolog, WD 1953, nr 3-4, s. 44, 45; P. Porwoł, Koźlik Augustyn, (hasło), [w:] Słownik biograficzny, s. 200-201; Olszar, Duchowieństwo, s. 368-371, 377, 386; Myszor, Historia diecezji, s. 86, 116, 149, 444; EPS, s. 249, 620; A. Halor, Kościół Krzyża Świętego w Siemianowicach. Monografia rocznicowa, Siemianowice 2006, s. 61-62; A. Dziurok, Aparat bezpieczeństwa wobec biskupów i kurii katowickiej w latach 1945-1956, [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, Warszawa 2009, s. 62; J. Mandziuk, Koźlik Augustyn (1884-1952), SPTK, t. 6, Warszawa 1983, s. 202-203.