Dzieci Maryi

Z e-ncyklopedia
Dzieci Maryi, Chorzów św. Barbary

Ruch Dzieci Maryi skupia dzieci i młodzież w większości parafii górnośląskich. Mniejsze wspólnoty Dzieci Maryi działają także poza granicami Archidiecezji. Biskup katowicki Herbert Bednorz polecił ks. Janowi Morcinkowi opracowanie programu odnowienia ruchu maryjnego wśród starszych dzieci oraz zaproponował urządzenie i przeprowadzenie wakacyjnych rekolekcji maryjnych. Pierwszą turę takich rekolekcji przeprowadzono latem 1978 roku w Gostyni Śląskiej. Oficjalna nazwa ruchu brzmi: Dzieci Maryi. W 1994 roku podczas wakacji letnich Archidiecezjalne Duszpasterstwo Dzieci Maryi zorganizowało 56 turnusów rekolekcyjnych, w których uczestniczyło około 3000 osób.

Roczny program formacji w Ruchu Dzieci Maryi składa się z dwóch części. Pierwsza z nich realizowana jest poprzez cotygodniowe spotkania parafialne w grupach wiekowych zorganizowanych według stopni formacji, zaś druga część to rekolekcje wakacyjne. Program formacji realizowany w grupach parafialnych opracowany jest na okres pięciu lat. Materiały formacyjne zostały wydane w formie książkowej.

Ceremonia przyjęcia do grupy kandydatów Dzieci Maryi odbywa się poprzez nałożenie małego medalika Niepokalanej, 8 grudnia, w uroczystość patronalną Ruchu Dzieci Maryi. Do obowiązków kandydata należy odtąd codzienne odmawianie Aktu Oddania się Matce Bożej i modlitwy Anioł Pański. W maju i październiku wszyscy biorą udział w nabożeństwach maryjnych. Zadania te są aktualne przez wszystkie lata formacji. Przyjęcia do grupy dokonuje proboszcz parafii w obecności opiekuna grupy. Kandydaci przed uroczystością uczestniczą w dniu skupienia. Celebrans nakłada przyjmowanym duży, srebrny medalik na niebieskiej wstędze.

Obok systematycznej formacji całorocznej w obrębie parafii członkowie Ruchu przeżywają rekolekcje wakacyjne. Kapłani-moderatorzy spotykają się kilka razy w roku, by pogłębić swoją formację, omawiać sprawy formacji uczestników i animatorów oraz pogłębiać wspólnotę kapłanów Ruchu przez wspólną modlitwę i bycie ze sobą. Diakoni i klerycy w ramach studiów seminaryjnych zapoznawani są z metodami pracy w poszczególnych grupach nieformalnych istniejących w archidiecezji. W 1994 roku podczas rekolekcji wakacyjnych posługę moderatora podjęło ponad 50 kapłanów lub diakonów.

Siostry zakonne odpowiedzialne za sprawy bytowo-gospodarcze i finansowe również biorą udział w Ruchu. Uczestniczą we wszystkich wspólnych spotkaniach, a także wygłaszają prelekcje na temat powołania, ze szczególnym podkreśleniem powołania do życia zakonnego. Wyższa przełożona zakonna każdego Zgromadzenia wyznacza jedną siostrę, która koordynuje prace zespołu sióstr danej Wspólnoty zaangażowanych w Ruch Dzieci Maryi. Do podjęcia swych zadań siostry przygotowywane są na specjalnych szkoleniach. W 1994 roku w rekolekcjach uczestniczyło około 100 sióstr.

Bibliografia

J. Morcinek, Ruch Dzieci Maryi w Archidiecezji Katowickiej, SSHT 27/28 (1994-95); J. Morcinek, Program Nowej ewangelizacji Ruchu Dzieci Maryi w świetle encykliki Jana Pawła II "Redemptoris missio", Katowice 2001; P. Sacha, Sekret kolorowych wstążek, GN 2007, nr 38, (dodatek katowicki), s. 4-6; Katolickie ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty modlitewne w Archidiecezji Katowickiej. Informator, red. P. Kurzela, Katowice 2010, s. 52-55.