Biblioteka Teologiczna w Katowicach

Z e-ncyklopedia
Bibliotekawtl1.jpg

Biblioteka Teologiczna utworzona przy Wydziale Teologicznym została powołana 27 września 2001 Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Jednak jej korzenie sięgają już 1927 roku, kiedy to w Krakowie wybudowano gmach Seminarium Duchownego Diecezji Śląskiej, a w nim przeznaczono pomieszczenia dla tworzącej się biblioteki.

W 1980 roku Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, a wraz z nim pokaźną już bibliotekę, przeniesiono z Krakowa do Katowic. W tym samym czasie do biblioteki seminaryjnej dołączono zamknięty księgozbiór biblioteki diecezjalnej znajdującej się w gmachu kurii. Przez ponad dwadzieścia lat swego istnienia w Katowicach, biblioteka seminaryjna służyła obecnym i przyszłym kapłanom archidiecezji katowickiej. Umowa między Uniwersytetem Śląskim a Kurią Metropolitalną zawiera informacje o przekształceniu Biblioteki WŚSD w Bibliotekę Teologiczną, z zachowaniem prawa własności archidiecezji katowickiej do całego księgozbioru.

Biblioteka Teologiczna organizacyjnie podlega Dziekanowi Wydziału Teologicznego, a wraz z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego i innymi bibliotekami specjalistycznymi tworzy jednolity system informacji i obsługi użytkowników. Zapewnia dostęp do gromadzonych materiałów i literatury, pracownikom naukowym i studentom macierzystego wydziału oraz udostępnia swoje zbiory wszystkim pracownikom i studentom Uniwersytetu Śląskiego zgodnie z ustaleniami regulaminu. Służy również swoim zasobem księżom i siostrom zakonnym Archidiecezji Katowickiej.

Biblioteka Teologiczna gromadzi, przechowuje i udostępnia literaturę z zakresu nauk teologicznych i pokrewnych typu: nauki społeczne ( filozofia, historia, socjologia, prawo), nauki humanistyczne (literatura, lingwistyka), nauki artystyczne ( muzyka, sztuka ) oraz nauki psychologiczno-pedagogiczne. Profil zbiorów wyznaczają kierunki studiów i prac naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale.

Zbiory biblioteki wynoszą 128 tys. woluminów książek i 15100 woluminów czasopism pozyskiwanych drogą kupna, wymiany i darów.

W bibliotece funkcjonuje system komputerowy MAK tak jak w większości bibliotek kościelnych zrzeszonych w Federacji FIDES.

Strukturę organizacyjną Biblioteki Teologicznej stanowią

  • Biblioteki Zakładowe
  • Czytelnia Ogólna
  • Czytelnia Czasopism
  • Wypożyczalnia

Bibliografia

Za: [1]